O projektu

section-cover
Srbija je među evropskim državama sa najvećim energetskim intenzitetom sa velikom zavisnošću od fosilnih goriva, posebno uglja. Treći nacionalni akcioni plan za energetsku efikasnost (NEEAP) ukazuje da je energetski intenzitet u Srbiji 2 do 3 puta veći nego u susednim zemljama EU i 4 do 5 puta veći nego u EU-15 (što je 2-7 više od proseka zemalja Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj - OECD). Razvojni ciljevi Srbije, međutim, zahtevaju dovođenje energetskog sektora na održivu osnovu poboljšanjem stanja energetske efikasnosti u svim sektorima i povećanjem korišćenja obnovljivih izvora energije. Takve želje podržavaju i učešće Srbije u Energetskoj zajednici i trenutni status kandidature za EU. Zaista, za postizanje većeg napretka u pregovorima o članstvu sa EU, Srbija treba da usvoji pravne tekovine EU o energiji koje između ostalog, sadrže direktive o energetskoj efikasnosti (2012/27/EU) i o unapređenju korišćenja energije iz obnovljivih izvora ( 2009/28/EC).

Projekat „Tehnička pomoć Ministarstvu rudarstva i energetike za sprovođenje novog zakona o energetici, nacinalnog akcionog plana za energetsku efikasnost i direktive o obnovljivim izvorima energije“ koji u Beogradu sprovodi Hulla & Ko Hjuman Dinamiks GmbH & Ko KG finansiran je od strane EU i Republike Srbije.

Opšti cilj je da se doprinese sigurnosti snabdevanja, konkurentnijem energetskom tržištu i održivom energetskom razvoju. Ovo je zajednički cilj Srbije i EU i usklađen je sa značajem procesa približavanja Srbije, posebno u vezi sa poglavljem 15 pravnih tekovina EU. Cilj Energetske unije je da učini energiju sigurnijom, pristupačnijom i održivijom. Olakšaće slobodan protok energije preko granica i sigurno snabdevanje u svim zemljama EU i za svakog evropskog građanina. Energetska efikasnost i upotreba obnovljivih izvora energije ključni su element energetske politike EU i Srbije. Glavni problem Srbije u ovoj oblasti je nezavršen zakonodavni okvir i njegova primena. Svrha ovog projekta je da poboljša sprovođenje politike, nadgledanje i usklađivanje nacionalnog zakonodavstva, u skladu sa energetskim pravima EU i obavezama prema Energetskoj zajednici.

Projekat Tehnička pomoć Ministarstvu rudarstva i energetike za sprovođenje novog zakona o energetici, nacionalog akcionog plana za energetsku efikasnost i direktive o obnovljivim izvorima energije realizuje se kroz pet grupa rezultata i kroz aktivnosti koje su direktno povezane sa postizanjem odgovarajućih rezultata.

Rezultat 1 
Poboljšanje zakonskog okvira u oblasti energetske efikasnosti koji je usklađen sa zahtevima Energetske zajednice i pravnim tekovinama EU – rešavaće se kroz pružanje podrške Ministarstvu u  procesu izmena i dopuna Zakona o efikasnom korišćenju energije: izrada analize pravnih praznina, izrada novog/izmenjenog i dopunjenog teksta Zakona o efikasnom korišćenju energije, konsultacije sa zainteresovanim stranama, javne rasprave, međuministarske konsultacije i odgovarajuća obrada komentara na predložene izmene i dopune Zakona o efikasnom korišćenju energije i pratećih propisa.

Rezultat 2 

Poboljšanje kapaciteta Ministarstva rudarstva i energetike i ostalih zainteresovanih strana za implementaciju zakonodavstva i politike energetske efikasnosti, kroz izradu vodiča/priručnika i drugih alata i studijskih putovanja. Postojeći nedostaci kapaciteta za implementaciju, uključujući i tehničke, Ministarstva i drugih institucija uključenih u implementaciju, mogli bi se rešiti obezbeđivanjem relevantnih informacija i veština na sledeće načine: razmena informacija sa drugim zemljama (studijska putovanja), vodiči, priručnici, IT/analitički alati i obuke. Rezultat 2 biće postignut prenošenjem znanja i potrebnih veština na različite načine. Osnova za ovu grupu rezultata je procena potrebe za kapacitetima, na osnovu koje će biti određeni prioriteti.

Rezultat 3 

Povećanje kapaciteta Ministarstva i ostalih zainteresovanih strana za sprovođenje aktivnosti podizanja svesti i podizanje svesti o koristima energetske efikasnosti u sektorima potrošnje energije, a posebno u sektoru domaćinstava i malih i srednjih preduzeća. Ove aktivnosti su neophodne u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije, kao i Trećim akcionim planom za energetsku efikasnost Republike Srbije. Shodno tome, Rezultat 3 će se postići sprovođenjem obe aktivnosti (kampanja podizanja svesti i kroz program energetskih pregleda). Kampanja i program energetskih pregleda biće zasnovani na proceni stanja sektora. Zainteresovane strane će biti uključene u razvoj kampanje i programa, uključujući i ciljne grupe u oba slučaja.

Rezultat 4 

Usklađivanje pravnog okvira sa zahtevima Energetske zajednice i pravnim tekovinama EU u vezi sa implementacijom nacionalne verifikacione šeme kriterijuma održivosti - projektni tim će pomoći u identifikaciji raspoloživosti biomase za proizvodnju biogoriva i mera za njeno povećanje, kao i za pružanje uvida u realni potencijal biogoriva u Srbiji. To će se realizovati kroz studije koje će obuhvatiti buduće politike i mere za povećanje upotrebe biogoriva u sektoru transporta. Projektni tim će takođe pružiti podršku u uspostavljanju pravnog okvira za implementaciju nacionalne verifikacione šeme kriterijuma održivosti, uključujući tehničku osnovu i njenu integraciju u ažurirani Nacionalni akcioni plan za obnovljive izvore energije.

Rezultat 5 

Poboljšanje administrativnog kapaciteta Ministarstva i drugih zainteresovanih strana za implementaciju Nacionalne šeme za verifikaciju održivosti u skladu sa pravnim tekovinama EU - apostrofira naredni korak u oblasti rezultata 4: implementacija Nacionalne verifikacione šeme kriterijuma održivosti za biogoriva i biotečnosti (NVS). U ovom trenutku značajno nedostaju kapaciteti za implementaciju. Potreba za kapacitetom je određena pravnim okvirom koji će se uspostaviti u okviru Rezultata 4. Projektni tim će pružiti usluge za  unapređenje kapaciteta kroz transfer znanja kao i iz prakse drugih zemalja (EU i region), unapređenje veština kroz obuke, kako za administrativna tela koja primjenjuju NVS, tako i za privredne subjekte koji podležu NVS šemi.

Sektor
  • Zaštita životne sredine
  • Saobraćaj
  • Energetika
EuropeAid referenca
EuropeAid/138041/IH/SER/RS
Komponente
  • Rezultat 1 Poboljšanje zakonskog okvira u oblasti energetske efikasnosti koji je usklađen sa zahtevima Energetske zajednice i pravnim tekovinama EU
  • Rezultat 2 Poboljšanje kapaciteta Ministarstva rudarstva i energetike i ostalih zainteresovanih strana za implementaciju zakonodavstva i politike energetske efikasnosti, kroz izradu vodiča/priručnika i drugih alata i studijskih putovanja
  • Rezultat 3 Povećanje kapaciteta Ministarstva i ostalih zainteresovanih strana za sprovođenje aktivnosti podizanja svesti i podizanje svesti o koristima energetske efikasnosti u sektorima potrošnje energije, a posebno u sektoru domaćinstava i malih i srednjih preduzeća
  • Rezultat 4 Usklađivanje pravnog okvira sa zahtevima Energetske zajednice i pravnim tekovinama EU
  • Rezultat 5 Poboljšanje administrativnog kapaciteta Ministarstva i drugih zainteresovanih strana za implementaciju Nacionalne šeme za verifikaciju održivosti u skladu sa pravnim tekovinama EU
Grad / Region
Srbija
EU donacija
1.292.700 €
Pregovaračko poglavlje
  • 15 - Energetika
Vreme implementacije
Mart 2019. - Decembar 2021.
Korisnik
Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije
Implementiran od strane
Konzorcijum predvođen od strane Hulla&Co Human Dynamics KG, Austrija