Javni poziv malim i srednjim preduzećima za učešće u sprovođenju deset besplatnih energetskih pregleda

5. Septembar 2021.

Informacije o Javnom pozivu:

Javni poziv sprovodi kompanija DAI Human Dynamics GmbH & Co КG.

U okviru realizacije projekta „Tehnička pomoć Ministarstvu rudarstva i energetike za sprovođenje novog Zakona o energetici, Nacionalnog akcionog plana za energetsku efikasnost i Direktive o obnovljivim izvorima energije“ – TAEERES koji je finansiran kroz Instrument za pretpristupnu pomoć, IPA 2014 i realizuje ga konzorcijum koji predvodi kompanija DAI Human Dynamics GmbH & Co КG sa svojim timom lokalnih i međunarodnih eksperata, predviđeno je da se sprovede 10 besplatnih energetskih pregleda u odabranim kompanijama iz sektora malih i srednjih preduzeća osnovanih i registrovanih u Republici Srbiji.

Cilj javnog poziva:

Cilj javnog poziva je sprovođenje deset energetskih pregleda u malim i srednjim preduzećima da bi se promovisala korist, budući da se implementacijom energetskih pregleda dobijaju informacije o potencijalima za unapređenje energetske efikasnosti, kao i o vrstama mera koje kao krajnji rezultat imaju uštedu energije. Energija koja se uštedi direktno utiče na povećanje profita preduzeća i zbog toga su mere energetske efikasnosti, posebno one koje podrazumevaju niska i srednja ulaganja, isplative i prihvatljive za implementaciju za preduzeće koje sprovodi energetski pregled na svojoj lokaciji. Pored koristi koja se odnosi na uštedu energije i smanjenje troškova, predložene mere unapređenja energetske efikasnosti u energetskom pregledu su u tesnoj vezi i sa smanjenjem emisije štetnih komponenti u okolinu, te je u tom smislu korist još značajnija.

Pravo učešća:

Pravo na učešće u ovom javnom pozivu imaju mala i srednja preduzeća u većinskom privatnom vlasništvu, koja su osnovana u Republici Srbiji u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije i koja su poslovala u kontinuitetu najmanje pet poslednjih godina i koja su bila profitabilna u prethodnoj fiskalnoj godini.

Vremenski okvir realizacije: 

Vremenski okvir realizacije deset energetskih pregleda u odabranim preduzećima je period 20.9. – 30.10. 2021.

Način podnošenja prijava:

Prijava se podnosi u elektronskom formatu sa naznakom u Predmetu elektronske pošte: „Prijava za Javni poziv za učešće malih i srednjih preduzeća u sprovođenju deset besplatnih energetskih pregleda“ na email adresu: mirjana.stamenic@taeeres.rs.

Dokumentacija u vezi sa ovim Javnim pozivom može biti preuzeta ovde.  

Rokovi za podnošenje prijava:

Datum objavljivanja u dnevnom listu "POLITIKA" je 06.09.2021. Rok za podnošenje prijava je 20.09.2021. do 17.00 časova.

Promocija Javnog poziva:

Promocija Javnog poziva biće održana u periodu od 06.09. do 17.09.2021. godine na tri radionice u tri grada u Srbiji u hibridnom obliku. Tačan datum održavanja radionica biće objavljen na internet stranici Projekta

Ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije, radionice će biti održane isključivo u onlajn obliku, a informacija o tome će blagovremeno biti objavljena na internet stranici Projekta.

Odluka o izboru:

Odluka o izboru malih i srednjih preduzeća u kojima će biti sprovedeno deset besplatnih energetskih pregleda biće objavljena u roku od 5 dana od dana zaključenja Javnog poziva na internet stranici Projekta.

Dodatne informacije u vezi javnog poziva:

Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu: mirjana.stamenic@taeeres.rs. Sva pitanja i odgovori u vezi sa ovim Javnim pozivom biće objavljeni na internet stranici Projekta.