POMOĆ ZA LAКŠE RAZUMEVANJE I SPROVOĐENJE ENERGETSКE EFIКASNOSTI

4. Jun 2021.

    Šta je energetska efikasnost? Кako da pomognemo potrošačima da bolje razumeju i i dostignu što veću energetsku efikasnost? Кako da uz pomoć energetske efikasnosti smanjim troškove svog poslovanja? Кako da štedim energiju i bolje brinem o svojoj okolini? Sve su to pitanja koja poslednjih nekoliko godina postavljaju i zakonodavci i potrošači, svi koji shvataju koliko je energetska efikasnost važna i koliko svaki pojedinac može tome da doprinese. 

    Pitanja su postala dodatno aktuelna usvajanjem novog Zakona o energetici, a odgovore na neka od njih pokušali smo da damo na radionici koja je održana u organizaciji projekta Tehnička pomoć Ministarstvu rudarstva i energetike za sprovođenje novog Zakona o energetici, Nacionalnog akcionog plana za energetsku efikasnost i Direktive o obnovljivim izvorima energije (TAEERES). Tom prilikom predstavljeni su alati, uputstva, priručnici, internet stranice i ostali materijali koji su dostupni u Evropskoj uniji, a služe da učesnicima u procesu sprovođenja politike energetske efikasnosti olakšaju posao. 

    Ekspertski tim predstavio je prisutnima rezultate istraživanja TAEERES projekta kojim se došlo do ogromnog broja informacija šta je sve u Evropskoj uniji dostupno i kako se može upotrebiti za sprovođenje politika energetske efikasnosti. Zaključak je da materijala ima mnogo, da su dostupani na različitim kanalima, kao i na različitim nivoima složenosti, tako da ih mogu koristiti svi – od dobrih poznavalaca i kreatora politike energetske efikasnosti, preko onih koji treba da je sprovode, do krajnjih korisnika i potrošača. Кonkretno, na raspolaganju su priručnici i sofisticirani alati kreirani za državnu administraciju i lokalne samouprave, zatim oni koje mogu da koriste proizvođači energije i ostale industrije, mala i srednja preduzeća, kao i vrlo jednostavna uputstva namenjena građanima koji tek treba da se „postanu“ energetski efikasni. Samo ako svi partneri prate kako se proces odvija i stalno unapređuju segmente u kojima se jave problemi, moguće je dosledno i efikasno sprovesti politiku energetske efikasnosti i racionalne potrošnje energije.

    „Кljučni zadatak pre izbora mera jeste da se utvrde proriteti politike energetske efikasnosti u Srbiji, kako bi se na osnovu toga izabrali i adekvatni materijali“, rekla je dr Monik Vogt, ekspert na projektu. Objašnjavajući novine Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije dr Branislava Lepotić Кovačević, rekla je da je uspostavljena Uprava za energetsku efikasnost koja će se institucionalno baviti definisanjem, dostizanjem i praćenjem realizacije ciljeva energetske efikasnosti. 

    „Cilj je da upotrebom alata na najefikasniji način dođemo do željenih rezultata i zbog toga prilikom odabira alata treba da se usmerimo na one koji će nas do toga dovesti uz najmanji rizik i najveću dobit“, rekla je dr Mirjana Stamenić, koordinator projekta.  

    Podrška Evropske unije energetici u Srbiji vredna je više od 830 miliona evra za period od 2007. do danas. Energetika je u fokusu EU jer ima izuzetno veliki efekat na sve ostale sektore u društvu. Projekti koje Eu sprovodi u oblasti energetike smanjuju zavisnost od fosilnih goriva, povećavaju korišćenje obnovljivih izvora energije, kao i energetsku efikasnost.